متن آهنگ جدید احسان ناجی سکوت محض

عاشقم هنوز اونی که عشقه من بود عاشقم نبود غصه میخورم چرا اسمش تو فاله من نبود
یادشم هنوز با اینکه هیچوقت یاد من نبود ساده رفتو رفتن نفهمید کار من نبود

زندگی زندونه و نمیره بیرون فکر بهش از سرم

رفتو عطرش مونده اینجا نمیشه بی اون زندگی زندونه و نمیره بیرون فکر بهش از سرم
با اینکه ساده رفت ساده از من گذشت اما خاطره اش مونده درد و رنج زندگیم شده سکوته محض

شعر آهنگ جدید احسان ناجی سکوت محض

رفت همون که میگفت نمیره بی من همون که دستاش رو دستای دیگست رفت
رفت همون که اشکاش میریخت اگه منو خسته میدید رفت

با اینکه ساده رفت ساده از من گذشت اما خاطره اش مونده درد و رنج

رفتو عطرش مونده اینجا نمیشه بی اون زندگی زندونه و نمیره بیرون فکر بهش از سرم
با اینکه ساده رفت ساده از من گذشت اما خاطره اش مونده درد و رنج زندگیم شده سکوته محض

رفتو عطرش مونده اینجا نمیشه بی اون زندگی زندونه و نمیره بیرون فکر بهش از سرم
با اینکه ساده رفت ساده از من گذشت اما خاطره اش مونده درد و رنج زندگیم شده سکوته محض